ሸሙ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ንብረትነታቸው የድርጅቱ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን ባሉበት ቦታና ሁኔታ በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል::

Overview

 • Category : Vehicle Sale
 • Posted Date : 07/20/2022
 • Phone Number : 0114715806
 • Source : Reporter
 • Closing Date : 08/03/2022

Description

ድጋሚ የወጣ ያገለገሉ ተሸከርካሪዎች የጨረታ ማስታወቂያ

ሸሙ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ንብረትነታቸው የድርጅቱ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን ባሉበት ቦታና ሁኔታ በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል:: ስለሆነም ተጫራቾች ከዚህ በታች የተመለከቱትን ነጥቦች በማሟላት ቀርበው መወዳደር ይችላሉ፡፡

 1. በድርጅት ዋናው ቢሮ በሆነው ቃሊቲ ቶታል ከካፍደም ወደ ሳሎ ጊዮርጊስ በሚወስደው መንገድ ላይ በሚገኘው ቢሮ በመምጣትየተሽከርካሪዎቹንዝርዝርመረጃየያዘየተጫራቾችመመሪያእናየዋጋማቅረቢያቅጽየማይመለስብር00 /አንድ መቶብር/ ከፍለውመውሰድይችላሉ፣
 2. ተጫራቾች የተሽከርካሪ ሁኔታ በአካል ለማየት የጨረታ ሰነዱ ለገዙት ተጫራቾች ድርጅቱ የጉብኝት መርሀ ግብር በሚያወጣው መሰረት ዘወትርበሥራቀናትከጠዋቱ 3፡00 እስከ 10፡00 ሰዓትባለውጊዜውስጥተሽከርካሪዎቹንከላይበተጠቀሱት አድራሻ ድርጅቱ ድረስ በመምጣት መመልከትይችላሉ፣
 3. ተሽከርካሪውቀደምሲልያልተከፈለየቦሎእናየጉምሩክቀረጥግብርወጪካለውባለንብረቱመሥሪያቤትየሚሸፍንሲሆንየስምማዛወሪያ፣የትራንዚትእናሌሎችወጪዎችግንበገዥውይሸፈናል፣
 4. የጨረታሳጥኑጨረታውበጋዜጣከወጣበትቀንጀምሮበ20ኛውቀንከጠዋቱበ4፡00 ሰዓትተዘግቶበዚያኑቀንበ4፡15 ሰዓትተጫራቾችወይምሕጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበት ቃሊቲ በሚገኘው በድርጅቱ ዋናው ቢሮ መሰብሰቢያአዳራሽይከፈታል፡፡ሆኖምየመክፈቻቀኑቅዳሜናእሁድወይምየበዓላትቀንከዋለበሚቀጥለውየሥራቀንይሆናል፡፡እንዲሁምተጫራቹበራሱምርጫጨረታውበሚከፈትበትጊዜሳይገኝቢቀርየጨረታውንመከፈትአያስተጓጉልም፣
 5. በጨረታውአሸናፊየሆኑተጫራቾችያሸነፉባቸውንተሽከርካሪዎችሙሉክፍያከፍለውእስከሚወስዱድረስለውልአተገባበርዋስትናየሚሆንየጠቅላላዋጋውን 10 በመቶበጥሬገንዘብወይምበባንክበተረጋገጠሲፒኦማስያዝአለባቸው፡፡
 6. በጨረታውአሸናፊየሆኑተጫራቾችአሸናፊነታቸውበተገለፀላቸውከ 7 የስራቀናትበኋላባሉት 5 ተከታታይየስራቀናትውስጥያሸነፉበትንዋጋበሙሉመክፈልይኖርባቸዋል፡፡ሆኖምሙሉከፍያውንበተጠቀሰውጊዜገደብመክፈልካልቻሉያስያዙትለውልአተገባበርዋስትናለድርጅቱገቢይደረጋል::
 7. አገልግሎቱያወጣውንጨረታሰነድበስሙሳይገዛየተወዳደረማንኛውምተጫራችከውድድርውድቅይደረጋል፡፡
 8. አሸናፊተጫራቾችያሸነፉበትንገንዘብአጠቃለውበመክፈልተሸከርካሪውንበ10 ቀናትውስጥየማንሳትግዴታአለባቸው፣
 9. ተጨማሪማብራሪያካስፈለገበስልክቁጥር011-471-58-06ወይም011-471-50-38ደውሎመጠየቅይቻላል፣
 10. ድርጅቱ ጨረታውንለመቀበልወይምላለመቀበልየሚችልሲሆንበማናቸውምጊዜጨረታውንለመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፣

ሸሙ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር / አዲስ አበባ